சமையல்

விறால் மீன்  மாங்காய் குழம்பு

விறால் மீன் மாங்காய் குழம்பு

விறால் மீன் மாங்காய் குழம்பு